24-04-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ทิ้ง…สิ่งที่ถ่วง” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์