01-05-2022 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”พระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้” โดย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร