01-05-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ควบคุมความโกรธ” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์