08-05-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”องค์พระผู้เป็นเจ้าของดาเนียล” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล