08-05-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ควบคุมความโกรธ” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์