22-05-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”สู่การรับใช้” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์