29-05-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ”คริสตจักรผู้ทรงอิทธิพล” โดย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร