29-05-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”คริสตจักรที่มีชีวิตในพระคริสต์” โดย คศ.พรรณี แซ่เอี้ย