05-06-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ”ฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์