05-06-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”วันพระวิญญาณเสด็จมา” โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์