12-06-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ”พลาดไปแต่ไม่ล้มเหลว” โดย ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร