12-06-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ”เปโตร…ผู้รับใช้ที่เกิดผล ” โดย คศ.พรรณี แซ่เอี้ย