12-06-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”บทเรียนจากความล้มเหลว” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์