10-07-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”จงเชื่อมั่น” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล