10-07-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัย” โดย ผป.วิวัฒน์วุฒิกุลเจริญวงศ์