17-07-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ”ถวายแด่พระเจ้าด้วยความเต็มใจ” โดย ศจ.เหอ จื้อ ผิง