17-07-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”ผู้อารักขาทรัพย์สินที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร