17-07-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”เมื่อพระเจ้าขอให้คุณถวาย” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์