24-07-2022 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์