24-07-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล