31-07-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ”จงเตรียมตัวพบพระเจ้าของท่าน” โดย ศจ.อภิวัฒน์ เจริญทั้งวิวัฒน์