31-07-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”กว่าชีวิตจะใช้การได้” โดย คศ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง