21-08-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม” โดย คศ.พรรณี แซ่เอี้ย