28-08-2022 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”การดูแลเยาวชนในยุคหลังโควิด” โดย ศจ.ดร.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์