28-08-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ผู้เป็นสุข” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์