04-09-2022 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”รักร่วมรับใช้” โดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล