04-09-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”Teamwork makes the dream work” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล