11-09-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ”ส่งความรัก บอกความรอด” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์