18-09-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”ภาษารักที่พระเจ้าต้องการจากเรา!” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล