18-09-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ” จงเชื่อฟัง” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์