25-09-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ” มาระโก: Startup ที่ต้อง Restart” โดย ศจ.ชาติชาย จารุวาที