30-10-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”สู่สภาพดี” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์