30-10-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”สุขแท้” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์