06-11-2022 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”พึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อสู้กับมารร้าย” โดย ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน