06-11-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”สวมยุทธภัณท์” โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยา