13-11-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”หยุดท้อ” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์