20-11-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”เยโฮวาห์ราฟา: พระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐ” โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข