20-11-2022 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”พระเจ้าผู้ทรงรักษา” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล