01-01-2023 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”ปีใหม่ ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย” โดย ศจ.ดร.จินโฮ ชอย(ชัยเจริญ)