01-01-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”คิดผิด คิดใหม่” โดย อ.วิชัย ไชยวงศ์