08-01-2023 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”พระสัญญาของพระเจ้า” โดย ศจ.เหอ จื้อ ผิง