08-01-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”พระสัญญาแห่งพระพร” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์