08-01-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”พระเจ้าพูดจริง ทำจริง” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์