15-01-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”กังวลหรือวางใจ” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล