22-01-2023 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”ชีวิตที่เป็นพร” โดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร