22-01-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”สู่การคืนดี” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์