12-02-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”3 แนวทางเพื่อความรักและความปรองดองในคริสตจักร” โดย คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล