19-02-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”เครื่องบูชาที่พอพระทัย” โดย คศ.ธเนศ พรกีรติกุล