05-03-2023 รอบการนมัสการรวม หัวข้อ”ทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส” โดย ศจ.ดร.จินโฮ ชอย (ชัยเจริญ)