12-03-2023 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย” โดย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร